Viktig information

Viktig information

 

Tid

De första 2-4  besöken är bedömningssamtal då vi tillsammans ringar in din problematik och jag ger dig en bild av hur vi kan arbeta tillsammans för att nå en överenskommen målsättning.  Under en terapi har man vanligtvis 1 session/vecka under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt, men du får en tidsuppskattning av mig när bedömningen är klar. En session är 45 minuter.

Återbud eller uteblivet besök

Återbud senare än 2 arbetsdagar samt uteblivet besök debiteras med full taxa.

Journalföring

Som legitimerad psykologer och psykoterapeut arbetar jag enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Sekretesslagstiftning   är enligt lag skyldiga att föra journal på alla sina klienter. Därför behöver jag få namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt, enligt gällande föreskrifter.

Tystnadsplikt

För din trygghets skull vill jag informera om att jag har tystnadsplikt. Det innebär att jag inte ger någon information om dig till någon utan ditt medgivande.

GDPR
GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som exempelvis de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.